Sabtu, 16 Oktober 2010


5226/1
Tasawwur                                                                            NAMA : ____________________________
Islam
Kertas 1                                                                                TING  : ____________________________
2010
11/2 jam


UJIAN BULAN OGOS
2010TASAWWUR ISLAM

KERTAS 1


Satu jam tiga puluh minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUARAHAN

 1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A danBahagian B
 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B
 3. Jawapan kedua-dua bahagian ini hendaklah diserahkan bersama
 4. Bulatkan jawapan untuk Bahagian A dan tuliskan jawapan untuk Bahagian B di ruangan yang disediakan dalam kertas soalan ini
KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 7 HALAMAN BERCETAK

[ Lihat sebelah ]
                                                                                                                 

Bahagian A
[ 20 markah ]

Soalan 1 hingga 20
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A,B,C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat di dalam kertas soalan ini.
 1. Keyakinan dan iktikad dalam hati secara mutlak bahawa Allah yang mentadbir semua benda di dunia dan tiada pentadbir lain melainkan Allah yang Maha Esa dan Kuasa
   
   
            Penyataan di atas merujuk tentang
konsep ketuhanan iaitu

  1. Rububiyyah
  2. Uluhiyyah
  3. Asma` Wa Sifat
  4. Rabbaniyyah

 1. Antara yang berikut, manakah rasul-rasul yang tergolong dalam rasul Ulul Azmi

i.   Nabi Muhammad s.a.w.
ii.  Nabi Yahya a.s
iii. Nabi Nuh a.s
iv  Nabi Isa a.s

  1. i, ii dan iii
  2. i, iii dan iv
  3. i, ii dan iv
  4. Semua di atas

 1. Unsur utama yang membezakan manusia dan haiwan ialah

  1. Pancaindera
  2. Akal fikiran
  3. Naluri
  4. Nafsu 1. Berikut adalah prinsip Waqiyyah kecuali

  1. Praktikal bukan Utopia
  2. Menyelesaikan masalah
  3. Menekankan kesederhanaan
  4. Ajarannya bersifat kekal dan lengkap 1. Alam ini diwujudkan oleh Allah s.w.t bertujuan untuk menguji keimanan manusia
   
   

      Pernyataan ini merujuk kepada

  1. Alam Musyahadah
  2. Alam dunia
  3. Alam Ghaib
  4. Alam fantasi


 1. Antara bukti Islam bersifat `Alamiyyah dalam bidang sosial ialah

  1. Setiap amalan akan diberi balasan
  2. Membela kebenaran dan menentang kebatilan
  3. Setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya
  4. Kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing

 1. “Fahaman ini memisahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Ianya menghalalkan cara untuk mencapai sesuatu matlamat.”

Pernyatan di atas merujuk kepada

  1. Liberalisme
  2. Sekularisme
  3. Atheisme
  4. Komunisme

 1. Antara berikut semuanya BENAR tentang cara-cara wahyu diturunkan KECUALI

  1. Rasulullah s.a.w. menerima secara langsung
  2. Rasululullah s.a.w mendengar seperti deringan loceng
  3. Rasulullah s.a.w menerima daripada para sahabat
  4. Rasulullah s.a.w menerima melalui perantaraan malaikat

 1. Antara berikut ialah ciri-ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan akidah Islam kecuali

  1. Membenarkan manusia bertindak selari dengan kehendak wahyu.
  2. Menggalakkan manusia mencari harta tanpa batasan
  3. Memuja manusia berlebih-lebihan
  4. Taasub kepada bangsa, darjat, warna kulit dan sebagainya

 1. Murunah bermaksud
i.                    Anjal
ii.                  Luwes
iii.                Flexibel
iv.                Thabat
A    i, ii dan iii
  1. ii, iii dan iv
  2. i, ii dan iv
  3. i, ii dan iv
 1. Prinsip Negara Islam ialah

i.                    Kebebsan
ii.                  Wilayah
iii.                Undang-undang
iv.                persamaan
A.  i  dan ii
  1. iii dan iv
  2. ii dan iv
  3. i dan iv

 1. Antara yang berikut, yang manakah tanggungjawab insan kepada alam

i.   Memakmurkan alam
ii.  memelihara alam
iii. menikmati alam
iv. mencemar alam

  1. i, ii dan iii
  2. ii, iii dan iv
  3. i,ii dan iv
  4. i , iii dan iv

 1. Antara ciri-ciri perawi dalam hadis sahih ialah

  1. Fasiq
  2. Musyrik
  3. Thiqah
  4. Munafiq

 1. Manakah antara berikut merupakan konsep syumuliyyah dalam bidang keilmuan

  1. Ilmu Hadis dan Ulum al-Quran
  2. Ilmu Akhlak dan Syariah
  3. Ilmu Mantik dan Sains
  4. Ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

 1. Perkara berikut perlu dilakukan untuk menjaga akal kecuali

  1. Mengkaji kejadian alam
  2. Berfikir tentang zat Allah
  3. Makan makanan berzat
  4. Berfikir tentang perkara positif
 1. Matlamat pembentukan Negara Islam adalah seperti berikut kecuali

  1. Melaksanakan kebajikan dan mencapai kebahagiaan
  2. Menegakkan perundangan dan hukum Allah
  3. Memilih ketua Negara melalui majlis syura
  4. Merealisasikan keadilan  • Agama Islam diwahyukan oleh Allah
  • Islam adalah satu pegangan yang jitu dan bersih dari kekurangan, kejahilan dan dorongan hawa nafsu
  • Islam dan seluruh makhluk merupakan hak Allah
  • Allah sebagai pemberi peraturan hidup
   
               Pernyataan di atas menerangkan
prinsip-prinsip

A.     Murunah
B.     Alamiyyah
C.     Waqiyyah
D.     Rabbaniyyh

 1. Berikut ialah ciri-ciri wahyu kecuali

  1. Diturunkan kepada semua manusia
  2. Kebenarannya adalah mutlak
  3. Disampaikan melalui Jibrail
  4. Diturunkan kepada Nabi dan rasul
 1. Berikut adalah cara memelihara kehormatan diri kecuali

  1. Menjaga Lisan
  2. Mengamalkan pergaulan bebas
  3. Menghindarkan perbuatan zina
  4. Menutup aurat

 1. Manakah antara yang berikut merupkan ciri-ciri ajaran sesat

i.  Ajarannya mempertikaikan
    kesahihan al-Quran dan al-
    Hadis
ii. Percaya kepada penyatuan
     agama yang dianggap
           lebih baik daripada Islam
iii Ajarannya tidak
    bertentangan dengan
     aqidah Ahli Sunnah wal
     Jamaah

iv Mengadakan Bid`ah yang
    bertentangan dengan
    akidah
v Mentafsirkan al-Quran dan
    al-Hadis mengikut
    fahaman sendiri


A.    Semua di atas
B.     i, ii, iii dan iv
C.     i, ii, iv dan v
D.    i, iii, iv dan v


Bahagian B
[  20 markah ]

Jawab semua soalan

1.   Tuliskan alam ghaib yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan   
       yang disediakan 

            a. Hari kehancuran dan kemusnahan alam
           

            b. Merupakan tempat sementara menunggu
                hari Kiamat 

            c. Amalan baik dan jahat ditimbang untuk
                 menentukan haluan seterusnya 

            d. Manusia melalui titian untuk menentukan
                yang mana taat dan yang mana ingkar 

            e. Tempat indah dan penuh nikmat


            f. Tempat seksaan yan dikhaskan kepada
                mereka yang ingkar terhadap Allah
Sifat Wajib Bagi Rasul
 
     2. Lengkapkan carta di bawah


[ 4 Markah ]

3.   Jawab semua soalan berikut

a.       ____________________ bermaksud sarwajagat iaitu Islam adalah agama yang sesuai begi semua manusia tanpa mengira bangsa , zaman dan tempat.                                                                                                                            [ 1 M ]

b.      Thabat bermaksud __________________________________________

Contohnya_________________________________________________
 [ 2M ]

c.       Prinsip Negara Islam ialah as-Syura( Musyawarah ),____________________,

Al-Hurriyyah (kebebasan) dan __________________________               [2 M]

d.      Khalifah bermaksud

_______________________________________________________________

___________________________                                                            [ 1 M ]

3. Tandakan ( / ) pada kotak yang sesuai
                                                                                                                        Benar     Salah
a.       Bid`ah merupakan amalan yang wajib diikuti oleh umat Islam


b.      Meterialisme ialah fahaman yang menjadikan faktor pengeluaran
dan barang-barang pengguna milik Negara atau milik bersama
rakyat

c.       Wujud golongan yang menolak agama kerana dorongan nafsu
       dan mendewakan akal

d.      Islam mengiktiraf pemikiran dan pendapat manusia selagi
tidak bertentangan dengan ketetapan Allah


[ 4 markah ]
KERTAS SOALAN TAMAT
5226/1
Tasawwur                                                                            NAMA : ____________________________
Islam
Kertas 1                                                                                TING  : ____________________________
2010
11/2 jam


UJIAN BULAN OGOS
2010TASAWWUR ISLAM

KERTAS 1


Satu jam tiga puluh minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUARAHAN

 1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A danBahagian B
 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B
 3. Jawapan kedua-dua bahagian ini hendaklah diserahkan bersama
 4. Bulatkan jawapan untuk Bahagian A dan tuliskan jawapan untuk Bahagian B di ruangan yang disediakan dalam kertas soalan ini
KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 7 HALAMAN BERCETAK

[ Lihat sebelah ]
                                                                                                                 

Bahagian A
[ 20 markah ]

Soalan 1 hingga 20
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A,B,C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat di dalam kertas soalan ini.
 1. Keyakinan dan iktikad dalam hati secara mutlak bahawa Allah yang mentadbir semua benda di dunia dan tiada pentadbir lain melainkan Allah yang Maha Esa dan Kuasa
   
   
            Penyataan di atas merujuk tentang
konsep ketuhanan iaitu

  1. Rububiyyah
  2. Uluhiyyah
  3. Asma` Wa Sifat
  4. Rabbaniyyah

 1. Antara yang berikut, manakah rasul-rasul yang tergolong dalam rasul Ulul Azmi

i.   Nabi Muhammad s.a.w.
ii.  Nabi Yahya a.s
iii. Nabi Nuh a.s
iv  Nabi Isa a.s

  1. i, ii dan iii
  2. i, iii dan iv
  3. i, ii dan iv
  4. Semua di atas

 1. Unsur utama yang membezakan manusia dan haiwan ialah

  1. Pancaindera
  2. Akal fikiran
  3. Naluri
  4. Nafsu 1. Berikut adalah prinsip Waqiyyah kecuali

  1. Praktikal bukan Utopia
  2. Menyelesaikan masalah
  3. Menekankan kesederhanaan
  4. Ajarannya bersifat kekal dan lengkap 1. Alam ini diwujudkan oleh Allah s.w.t bertujuan untuk menguji keimanan manusia
   
   

      Pernyataan ini merujuk kepada

  1. Alam Musyahadah
  2. Alam dunia
  3. Alam Ghaib
  4. Alam fantasi


 1. Antara bukti Islam bersifat `Alamiyyah dalam bidang sosial ialah

  1. Setiap amalan akan diberi balasan
  2. Membela kebenaran dan menentang kebatilan
  3. Setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya
  4. Kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing

 1. “Fahaman ini memisahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Ianya menghalalkan cara untuk mencapai sesuatu matlamat.”

Pernyatan di atas merujuk kepada

  1. Liberalisme
  2. Sekularisme
  3. Atheisme
  4. Komunisme

 1. Antara berikut semuanya BENAR tentang cara-cara wahyu diturunkan KECUALI

  1. Rasulullah s.a.w. menerima secara langsung
  2. Rasululullah s.a.w mendengar seperti deringan loceng
  3. Rasulullah s.a.w menerima daripada para sahabat
  4. Rasulullah s.a.w menerima melalui perantaraan malaikat

 1. Antara berikut ialah ciri-ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan akidah Islam kecuali

  1. Membenarkan manusia bertindak selari dengan kehendak wahyu.
  2. Menggalakkan manusia mencari harta tanpa batasan
  3. Memuja manusia berlebih-lebihan
  4. Taasub kepada bangsa, darjat, warna kulit dan sebagainya

 1. Murunah bermaksud
i.                    Anjal
ii.                  Luwes
iii.                Flexibel
iv.                Thabat
A    i, ii dan iii
  1. ii, iii dan iv
  2. i, ii dan iv
  3. i, ii dan iv
 1. Prinsip Negara Islam ialah

i.                    Kebebsan
ii.                  Wilayah
iii.                Undang-undang
iv.                persamaan
A.  i  dan ii
  1. iii dan iv
  2. ii dan iv
  3. i dan iv

 1. Antara yang berikut, yang manakah tanggungjawab insan kepada alam

i.   Memakmurkan alam
ii.  memelihara alam
iii. menikmati alam
iv. mencemar alam

  1. i, ii dan iii
  2. ii, iii dan iv
  3. i,ii dan iv
  4. i , iii dan iv

 1. Antara ciri-ciri perawi dalam hadis sahih ialah

  1. Fasiq
  2. Musyrik
  3. Thiqah
  4. Munafiq

 1. Manakah antara berikut merupakan konsep syumuliyyah dalam bidang keilmuan

  1. Ilmu Hadis dan Ulum al-Quran
  2. Ilmu Akhlak dan Syariah
  3. Ilmu Mantik dan Sains
  4. Ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

 1. Perkara berikut perlu dilakukan untuk menjaga akal kecuali

  1. Mengkaji kejadian alam
  2. Berfikir tentang zat Allah
  3. Makan makanan berzat
  4. Berfikir tentang perkara positif
 1. Matlamat pembentukan Negara Islam adalah seperti berikut kecuali

  1. Melaksanakan kebajikan dan mencapai kebahagiaan
  2. Menegakkan perundangan dan hukum Allah
  3. Memilih ketua Negara melalui majlis syura
  4. Merealisasikan keadilan  • Agama Islam diwahyukan oleh Allah
  • Islam adalah satu pegangan yang jitu dan bersih dari kekurangan, kejahilan dan dorongan hawa nafsu
  • Islam dan seluruh makhluk merupakan hak Allah
  • Allah sebagai pemberi peraturan hidup
   
               Pernyataan di atas menerangkan
prinsip-prinsip

A.     Murunah
B.     Alamiyyah
C.     Waqiyyah
D.     Rabbaniyyh

 1. Berikut ialah ciri-ciri wahyu kecuali

  1. Diturunkan kepada semua manusia
  2. Kebenarannya adalah mutlak
  3. Disampaikan melalui Jibrail
  4. Diturunkan kepada Nabi dan rasul
 1. Berikut adalah cara memelihara kehormatan diri kecuali

  1. Menjaga Lisan
  2. Mengamalkan pergaulan bebas
  3. Menghindarkan perbuatan zina
  4. Menutup aurat

 1. Manakah antara yang berikut merupkan ciri-ciri ajaran sesat

i.  Ajarannya mempertikaikan
    kesahihan al-Quran dan al-
    Hadis
ii. Percaya kepada penyatuan
     agama yang dianggap
           lebih baik daripada Islam
iii Ajarannya tidak
    bertentangan dengan
     aqidah Ahli Sunnah wal
     Jamaah

iv Mengadakan Bid`ah yang
    bertentangan dengan
    akidah
v Mentafsirkan al-Quran dan
    al-Hadis mengikut
    fahaman sendiri


A.    Semua di atas
B.     i, ii, iii dan iv
C.     i, ii, iv dan v
D.    i, iii, iv dan v


Bahagian B
[  20 markah ]

Jawab semua soalan

1.   Tuliskan alam ghaib yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan   
       yang disediakan 

            a. Hari kehancuran dan kemusnahan alam
           

            b. Merupakan tempat sementara menunggu
                hari Kiamat 

            c. Amalan baik dan jahat ditimbang untuk
                 menentukan haluan seterusnya 

            d. Manusia melalui titian untuk menentukan
                yang mana taat dan yang mana ingkar 

            e. Tempat indah dan penuh nikmat


            f. Tempat seksaan yan dikhaskan kepada
                mereka yang ingkar terhadap Allah
Sifat Wajib Bagi Rasul
 
     2. Lengkapkan carta di bawah


[ 4 Markah ]

3.   Jawab semua soalan berikut

a.       ____________________ bermaksud sarwajagat iaitu Islam adalah agama yang sesuai begi semua manusia tanpa mengira bangsa , zaman dan tempat.                                                                                                                            [ 1 M ]

b.      Thabat bermaksud __________________________________________

Contohnya_________________________________________________
 [ 2M ]

c.       Prinsip Negara Islam ialah as-Syura( Musyawarah ),____________________,

Al-Hurriyyah (kebebasan) dan __________________________               [2 M]

d.      Khalifah bermaksud

_______________________________________________________________

___________________________                                                            [ 1 M ]

3. Tandakan ( / ) pada kotak yang sesuai
                                                                                                                        Benar     Salah
a.       Bid`ah merupakan amalan yang wajib diikuti oleh umat Islam


b.      Meterialisme ialah fahaman yang menjadikan faktor pengeluaran
dan barang-barang pengguna milik Negara atau milik bersama
rakyat

c.       Wujud golongan yang menolak agama kerana dorongan nafsu
       dan mendewakan akal

d.      Islam mengiktiraf pemikiran dan pendapat manusia selagi
tidak bertentangan dengan ketetapan Allah


[ 4 markah ]
KERTAS SOALAN TAMAT

my_picturesQue

my_picturesQue

Al-Quran Player

apa Yang DicaRi....!?!